Coöperatie CRV u.a. Geconsolideerde balans

ACTIVA

31-8-2017
(x € 1.000)

VASTE ACTIVA
immateriële vaste activa

2.585

materiële vaste activa

46.953

financiële vaste activa

3.608

totaal vaste activa

53.146

VLOTTENDE ACTIVA
voorraden

13.020

vorderingen

24.355

liquide middelen

32.245

totaal vlottende activa

69.620

totaal activa

122.766

PASSIVA
eigen vermogen

86.572

voorzieningen

3.847

langlopende schulden

12

kortlopende schulden

32.335

totaal passiva

122.766

* In het afgelopen boekjaar fuseerden de Nederlandse coöperatie CR Delta u.a. en de Vlaamse vereniging VRV vzw met elkaar tot Coöperatie CRV u.a. Om die reden zijn er geen vergelijkende cijfers uit het voorgaande boekjaar opgenomen.