CRV u.a.

Sinds 1 januari 2017 is de Coöperatie CRV u.a. een feit. Deze coöperatie is ontstaan uit een fusie tussen de Nederlandse coöperatie CR Delta u.a. en de Vlaamse vzw VRV.

De Coöperatie CRV u.a. telt zo’n 5.500 Vlaamse en 19.000 Nederlandse leden. De bestuurlijke organisatie bestaat uit tien districten en drie verkiezingsregio’s, verdeeld over Nederland en Vlaanderen.

Hoofdbestuur
Het CRV-hoofdbestuur behartigt de belangen van de leden en bestaat uit zeven leden: drie leden die ieder een regio vertegenwoordigen, drie onafhankelijke leden (kunnen uit het gehele gebied Nederland en Vlaanderen komen) en een voorzitter die eveneens afkomstig kan zijn uit Nederland of Vlaanderen. In het CRV-hoofdbestuur hebben minimaal twee Vlamingen zitting.

Samenstelling (per 31-8-2017)
(P. J. D.) Peter Broeckx l voorzitter
(W.) Wietse Duursma l vicevoorzitter
(K. J.) Kurt Faes
(A. P. H. J.) Fons Kersten
(S.) Sjoerd Schaap
(P.) Peter Schrijver
(G. J.) Gert-Jan Verploeg

Naast het hoofdbestuur kent Coöperatie CRV u.a. diverse raden en commissies, die hoofdbestuur en directie ondersteunen bij het nemen van beslissingen. Ook kent Coöperatie CRV u.a. een ledenraad, diverse adviesraden en jongerencommissies.

Kengetallen Coöperatie CRV u.a.

ALGEMEEN

2016-2017

aantal leden in Nederland en Vlaanderen

24.528

RESULTAAT (geconsolideerd)
netto-omzet (x € 1 mln)

168.6

bedrijfsresultaat (x € 1 mln)

6,5

nettoresultaat (x € 1 mln)

4,2

BALANS (geconsolideerd)
eigen vermogen (x € 1 mln)

86,6

balanstotaal (x € 1 mln)

122,8

solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal)

71%

kasstroom (x € 1 mln)

-1,8

* In het afgelopen boekjaar fuseerden de Nederlandse coöperatie CR Delta u.a. en de Vlaamse vereniging VRV vzw met elkaar tot CRV u.a. Om die reden zijn er geen vergelijkende cijfers uit het voorgaande boekjaar opgenomen.

 

Geschillencommissie
De geschillencommissie tracht, zonder inschakeling van de burgerlijke rechter, geschillen op te lossen tussen Coöperatie CRV u.a. of CRV Holding bv enerzijds en een lid of klant anderzijds. In het afgelopen boekjaar is de commissie niet bijeengekomen, omdat er geen te behandelen zaken waren.

Samenstelling (per 31-8-2017)
Mr. J. K. Verschoof, Wassenaar | voorzitter
H. J. A. van Schip, Beesd | lid
Vacature
Prof. mr. D. W. Bruil, Aalten | plaatsvervangend voorzitter
J. A. van Harten-Schooten, Hoge-Hexel | plaatsvervangend lid
H. van de Water, Arkel | plaatsvervangend lid

Commissie Toezicht Gebruik Gegevens (CTGG)
In het verslagjaar 2016-2017 heeft de commissie tweemaal vergaderd. Daarbij heeft zij zich onder meer op de hoogte gesteld van:

  • de aan CRV gerichte verzoeken tot het verstrekken van gegevens;
  • de omtrent die verzoeken genomen beslissingen;
  • de daadwerkelijke verstrekking van de gegevens.

De commissie heeft op basis van de verkregen informatie de rechtmatigheid van de verstrekkingen getoetst aan het protocol en heeft daarbij geen onregelmatigheden vastgesteld. De commissie zal in het komende boekjaar ook periodiek het register van de datalekken ter beoordeling voorgelegd krijgen.
Met het oog op mogelijke veranderingen in haar werkzaamheden is de commissie aan het onderzoeken wat de gevolgen zijn van de invoering van de nieuwe privacywetgeving die in mei 2018 wordt ingevoerd en de deelname van CRV in het project SmartDairyFarming.

Samenstelling (per 31-8-2017)
– De heer J. Honkoop BI RI, Soest | voorzitter
– Mevrouw mr. M. J. Bonthuis, Groningen
Ambtelijk secretaris van de commissie is mevrouw N. Berghege.

 

Commissie Toezicht Erkende Gegevensverzameling (CTEG)
De CTEG houdt toezicht op de naleving van de reglementen. Ook het opstellen, aanpassen en actualiseren van reglementen is een taak van deze commissie. Daarnaast is de CTEG een adviesorgaan van het hoofdbestuur, dat de kwaliteitscontrole binnen CRV en de contractorganisaties voor wat betreft de melkproductieregistratie, de stamboekregistratie en de registratie van exterieurgegevens coördineert.
De commissie kwam het afgelopen boekjaar twee keer bijeen en behandelde rapportages over mpr-kwaliteit, hercontroles, steekproef stamboekregistratie, controle op melkmeetapparatuur en het gehalte-onderzoek door laboratoria ten behoeve van de melkproductieregistratie. In het kader van mpr-kwaliteit werd afgelopen boekjaar van 481 monsternames de erkenning ingetrokken vanwege overschrijding van een norm van mpr-kwaliteit.
Daarnaast werd van één bedrijf de erkenning van alle lactaties voor meerdere jaren ingetrokken.

Samenstelling (per 31-8-2017)
S. Schaap, Tirns
P. Schrijver, Epse
J. Koopmans, Zeewolde (namens contractorganisaties)

 

Financiën
In de geconsolideerde balans van Coöperatie CRV u.a. zijn de bezittingen en schulden van de coöperatie alsmede van CRV Holding bv en haar dochtermaatschappijen voor honderd procent meegenomen.
Alle producten en diensten aan de veehouders worden op de Nederlandse markt door CRV bv aangeboden. Het zwaartepunt van de omzet en bijbehorende resultaten komt daardoor tot uiting in de geconsolideerde winst- en verliesrekening van CRV Holding bv. In de enkelvoudige winst- en verliesrekening van Coöperatie CRV u.a. is, naast het eigen resultaat, ook het aandeel van de coöperatie in het resultaat van CRV Holding bv opgenomen. Dit is verantwoord onder ‘resultaat deelnemingen’.

Coöperatie CRV u.a. Geconsolideerde balans

ACTIVA

31-8-2017
(x € 1.000)

VASTE ACTIVA
immateriële vaste activa

2.585

materiële vaste activa

46.953

financiële vaste activa

3.608

totaal vaste activa

53.146

VLOTTENDE ACTIVA
voorraden

13.020

vorderingen

24.355

liquide middelen

32.245

totaal vlottende activa

69.620

totaal activa

122.766

PASSIVA
eigen vermogen

86.572

voorzieningen

3.847

langlopende schulden

12

kortlopende schulden

32.335

totaal passiva

122.766

* In het afgelopen boekjaar fuseerden de Nederlandse coöperatie CR Delta u.a. en de Vlaamse vereniging VRV vzw met elkaar tot Coöperatie CRV u.a. Om die reden zijn er geen vergelijkende cijfers uit het voorgaande boekjaar opgenomen.

Enkelvoudige winst- en verliesrekening Coöperatie CRV u.a.

2016-2017
(x € 1.000)

NETTO-OMZET
beheer

1.630

netto-omzet

1.630

BEDRIJFSLASTEN
personeelskosten

434

overige bedrijfskosten

1.094

totaal bedrijfslasten

1.528

bedrijfsresultaat

102

DIVERSE RESULTAATCOMPONENTEN
financiële baten, lasten, saldo

1

resultaat deelneming CRV Holding bv

4.098

totaal diverse resultaatcomponenten

4.099

resultaat voor belastingen

4.201

belastingen

-32

resultaat na belastingen

4.169

* In het afgelopen boekjaar fuseerden de Nederlandse coöperatie CR Delta u.a. en de Vlaamse vereniging VRV vzw met elkaar tot Coöperatie CRV u.a. Om die reden zijn er geen vergelijkende cijfers uit het voorgaande boekjaar opgenomen.